20.4.09

Stanza's van Dzyan -Stanza IV- (Geheime Leer deel I)

------------------------------------------------------------------------
Zie ook voor de Stanza IV vanuit Kosmische Vuur van A.A.B.
-------------------------------------------------------------------------


Stanza IV (4)

1. ‘… Luistert, gij Zonen der Aarde, naar uw leermeesters – de Zonen des Vuurs. Weet, dat er eerst noch laatst bestaat, want alles is één getal, uit geen getal ontstaan.

2. Weet wat gij, die aan de Oorspronkelijke Zeven ontsproten zijn, wij, die uit de Oorspronkelijke Zeven Vlam zijn geboren, van onze vaderen hebben geleerd.

3. Uit de schittering van licht – de straal van het immerduister – traden de wederontwaakte krachten in de ruimte; de een uit het ei, de zes en de vijf.
Dan de drie, de een, de vier, de een, de vijf – de tweemaal zeven, het geheel. En dit zijn de wezenskernen, de vlammen, de elementen, de bouwers, de getallen, de Arûpa, de Rûpa, en de kracht van de Goddelijke Mens – het geheel. En uit de Goddelijke Mens emaneerden de vormen, de vonken, de heilige dieren en de boodschappers der heilige vaderen binnen de gewijde vier.

4. Dit was het leger der stem – de goddelijke moeder der zeven. De vonken van de Zeven zijn de dienaren van de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende van de zeven en daaraan onderworpen. Deze “vonken” worden bolle, driehoeken, teerlingen, lijnen en boetseerders genoemd; want aldus bestaat de Eeuwige Nidâna – de Ceaohoo, die is:

5. “Duisternis “, het grenzenloze, of het niet-getal, Âdi-Nidâna Svabhavat: -
I De Âdi-Sanat, het getal, want hij is één.
II De stem van de Heer Svabhavat, de getallen, want hij is een
en negen.
III De “vormloze vierhoek”.
En deze drie, door de Ο omsloten, zijn de gewijde vier; en de tien zijn het Arûpa heelal. Dan komen de “Zonen”, de zeven strijders, de ene, de achtste geweerd, en zijn adem, de die licht-maker is.

6. Dan de tweede zeven, die de Lipika zijn, verwekt door de drie. De verstoten zoon is één. De “Zoon-zonnen” zijn talloos.

----------------

“Een erg moeilijke Stanza”, zegt HPB. Zij legt uit, dat Stanza IV “de ontwikkeling of differentiatie aantoont van de “kiem’ van het universum tot de zevenvoudige hiërarchie van de bewuste goddelijke Krachten, die de werkzame openbaringen zijn van de ene opperste Energie. Zij zijn de bouwers, vormers en uiteindelijke scheppers van het gehele geopenbaarde universum in de enige betekenis waarin de naam ‘schepper’ te verstaan is; zij bezielen en leiden het; zij zijn de intelligentie wezens die de evolutie regelen en besturen, in zichzelf die openbaringen belichamend van de ENE WET die wij kennen als de “Wetten van de Natuur’ – in het algemeen: de Dhyân-Chohans.”
“Nu, op dit moment”, zegt Sri Krishna Prem, “en voor ieder van ons innerlijk Zelf is de goddelijke wijsheid beschikbaar. Waarheid wordt onderwezen, zij wordt ons aangeboden; wij zijn het, die niet naar onze onderrichters luisteren.”


“De Zonen van het Vuur
” e.d. moeten verklaard worden”. Zegt HPB; “zij houden verband met een groot, oorspronkelijk en universeel mysterie, en het is niet gemakkelijk dit duidelijk te maken.” Zij zijn geëvolueerd uit het oorspronkelijke Vuur. Het vuur of kennis “verbrandt” iedere handeling op het gebied van illusie. Vuur is ETHER in zijn zuiverste vorm.


“Eén getal uit geen getal”. Men kan zich niet iets geopenbaards voorstellen anders dan als deel van een groter geheel, het totaal, het ene, geopenbaarde universum dat voortkomt uit het ongeopenbaarde, dat “geen getal” wordt genoemd. (Een analogie; elk van onze levens op aarde moet worden gezien als slechts één deel van een lange reeks levens, “één parel aan een draad met vele parels”) .

“De Oorspronkelijke Zeven” kwamen voort uit Vader-Moeder. Het geopenbaarde viertal alleen uit de Moeder.

“De wederontwaakte Krachten” – Dhyân-Chohans

“Arûpa” – vormlozen

“Rûpa” – met lichamen

“De Gewijde Vier”. De vier, voorgesteld in de occulte getalaanduiding door de tetraktys, het heilige of volmaakte vierkant, is een heilig getal voor de mystieken van ieder volk en van ieder ras. Vier is synoniem met het naar buiten gerichte, de manifestatie.

Bij de bespreking van deze Stanza en de “Oorspronkelijke Zeven” met haar studenten van de Blavatsky Loge zei zij: “De uitdrukking ‘God’ – tenzij betrekking hebbende op de onbekende Godheid of Absoluutheid, waarvan moeilijk gesteld kan worden dat deze op enigerlei wijze handelt, – heeft in oude filosofieën altijd de gezamenlijke handelende en intelligente Krachten in de natuur betekend…”
(Dit is belangrijk, omdat zij niet naar de Onbekende Godheid verwijst als “Het Absolute”, wat meestentijds wordt gedaan, hetgeen echter niet juist is, omdat “absoluut” een uitdrukking is voor eindigheid – zoals door dr. de Purucker wordt uitgelegd – en deze kan niet worden gebruikt voor Parabrahman, dat oneindig en onbegrensd is.)

“Nidâna” – In Buddhisme de banden of kluisters, die de oorzaken van het bestaan in de wereld zijn en ook de oorzaken voor wedergeboorte voortbrengen.
Werkwoord: dâ – binden, ni – neer.


“Âdi-Sanat”: “Letterlijk: De ‘Eerste Oude”. De uitdrukking komt overeen met de Kabbalistische “Oude van Dagen” en de “Heilige Bejaarde” (Sephira en Adam Kadmon) vereenzelvigt met Brahmâ de Schepper, die onder andere namen en titels ook die van Sanat draagt”.

Eén en negen”,“Hetgeen tien maakt, of het volmaakte, op de “Schepper”toegepast getal. De dekade, die het gehele universum in zich bevat.”


“De Ene, de achtste geweerd”
, “De Ene verstotene is de Zon van ons stelsel.
Met de “Zonne-Zonen” worden niet alleen onze planeten, doch ook de hemellichamen in het algemeen bedoeld.”

“De Lipika”. Haar studenten vroegen haar: “Wat is de verhouding van de Lipika, de “tweede Zeven” tot de “Oorspronkelijke Zeven”? Zij antwoordt: “Als u gelooft dat iemand, uitgezonderd de hoogste ingewijden, dit bevredigend kan beantwoorden, dan vergist u zich…”

Maar zij geeft wel enig verhelderend commentaar over de Lipika zelf, en hun verhouding tot ons, of hun betekenis in ons leven; “Deze goddelijke wezens staan in verband met Karma, de wet van vergelding, want zij zijn de optekenaars, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht (de grote beeldengalerij van de eeuwigheid) een getrouwe optekening maken van iedere daad, en zelfs gedachte van de mens, van alles wat was, is of ooit zal zijn, in het universum van verschijnselen…

De eeuwige boekstaving is geen fantastische droom, want wij vinden hetzelfde in de wereld van de grove substantie...

Aangezien de Lipika zijn verbonden met het lot van iedere mens en de geboorte van ieder kind, wiens leven reeds is afgedrukt in het astrale licht – niet fatalistisch, maar allen omdat de toekomst, evenals het verleden, altijd leeft in het HEDEN – kan van hen ook gezegd worden, dat zij invloed uitoefenen op de wetenschap van de Horoscopie.”

(Dit is gemakkelijker te begrijpen als wij bedenken, dat een op de juiste wijze getrokken horoscoop ons moet weergeven zoals wij zijn, ons karakter, zoals wij dit hebben opgebouwd, ons toekomstig karma zoals wij het gezaaid hebben. En de Lipika zijn vanzelfsprekend nauw verbonden met FOHAT !)
---------------

Geen opmerkingen:

Translate